Ulykkesskader

 

Både i forbindelse med trafikkulykker, yrkesskader og fritidsulykker vil man ha krav på oppgjør under sine ulykkesforsikringer. Slike forsikringsoppgjør skal komme i tillegg til erstatning som utbetales etter de såkalte ansvarsdekningene i forbindelse med trafikkulykker og yrkesskader.

 

Mange personer har erfaringsmessig ulykkesforsikringer som de ikke kjenner til. De kan være forsikret enten gjennom medlemskap i foreninger, hos arbeidsgiver eller gjennom andre familiemedlemmers forsikringer.

Skaden skal meldes til forsikringsselskapet innen visse frister, og du har krav på morarenter regnet fra to måneder etter at skaden er meldt og til endelig oppgjør finner sted.