Trygdesaker

 

I personskadesaker kommer du regelmessig i kontakt med NAV. NAV skal bistå deg som sykemeldt med:

  • Utbetaling av sykepenger
  • Dekning av utgifter i forbindelse med skaden
  • Rehabilitering (behandling)
  • Attføring
  • Uførepensjon

NAV skal bistå deg både med orientering om dine rettigheter samt hjelpe deg til å få frem de momenter og bevis som taler for din sak.

Dersom du får avslag fra NAV på noen av dine søknader vil vi kunne være behjelpelig med å vurdere om det er hensiktsmessig å anke, samt å utforme eventuell anke. Dersom anken fører frem vil du ha krav på å få dekket utgiftene ved ankebehandlingene fra NAV.