Tap av forsørger

 

Dødsfall som følge av trafikkulykker, yrkesskader/ yrkessykdommer, feilbehandling ved sykehus eller straffbare forhold med mer rammer tidvis personer som har et forsørgeransvar ovenfor ektefelle/ samboer, barn eller andre.

De etterlatte har krav på å få dekket den økonomiske verdien forsørgelsen representerte, og som ikke blir dekket av NAV. Dette gjelder selv om andre overtar forsørgerrollen ovenfor de etterlatte, f eks ved at barn som mister sine foreldre flytter til sine besteforeldre. 

I tillegg til det økonomiske forsørgertapet utmåles også en pengeverdi for tapet av omsorg og nærhet samt praktisk arbeid i hjemmet fra den avdøde.

Forsørgertapets lengde varierer avhengig av livssituasjonen til avdøde/etterlatte. For barn legges regelmessig til grunn at forsørgelse varer frem til endt videregående utdanning som regelmessig settes til 19 år. For ektefelle/samboer vil det være avhengig av når det synes rimelig at den etterlatte må ha kommet i stand til å ivareta full forsørgelse for seg selv.

Selv om den etterlatte er fullt ut i stand til å forsørge seg selv vil det ofte foreligge et forsørgertap som følge av økte kostnader ved å bo alene, bortfall av omsorg og hjelp i hjemmet og lignende.